Kurs 41: Skaperglede i norskfaget!

KURSROM: F1 022

Skaperglede, engasjement og utforskertrang er en del av skolens verdigrunnlag som særlig er knyttet til begrepet dybdelæring. Kurset Skaperglede i norskfaget handler om hvorfor det er viktig at elevene er aktive tekstskapere i norskfaget og hvordan man kan planlegge elevaktiv norskundervisning på ungdomstrinnet. Kurset bygger på boka med samme tittel (Ertzeid og Løvland 2023). På kursdagen vil vi begrunne, presentere og prøve ut konkrete undervisningsopplegg knyttet til norskfagets kjerneelementer og tverrfaglige tema der elevenes multimodale tekstskaping vil være i sentrum. Kjerneelementet kritisk tilnærming til tekst vil få særlig vektlegging med utgangspunkt i erfaringer fra forskningsprosjektet Kritisk literacy i ei digital og global tekstverd.

PRESENTASJON

Ingrid Ertzeid er universitetslektor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun underviser i norsk i lærerutdanninga og lektorutdanninga og har lang undervisningserfaring fra grunnskole, videregående skole og folkehøgskole.
Anne Løvland er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring med undervisning i norsk i lærerutdanninga. Forskningen hennes dreier seg særlig om sammensatte tekster i en skolekontekst og om sakprosa for barn og voksne.