Kurs 42: Sosial mediebruk og psykisk helse hos ungdom.

KURSROM: 46 176

NB: ENDRINGER I KURSET
Kurset blir to-delt. Første del blir med kursholder Janne Lund (UiA), og tema vil være om ungdom og psykisk helse, med utgangspunkt i hennes forskning på dette feltet. Del to blir med Silje Steinsbekk (NTNU) med tema «Sosial mediebruk og psykisk helse hos ungdom». Del to med Silje Steinsbekk blir digitalt med overføring til storskjerm i kurslokalet.

Silje Steinsbekk tar utgangspunkt i følgende: «Det er stor bekymring i samfunnet for hvordan sosial mediebruk påvirker barn og unges psykiske helse. Men hva vet vi egentlig om sammenhengen mellom sosial mediebruk og psykisk helse hos ungdom? Kurset tar sikte på å gi deltakerne en presentasjon av eksisterende forskning på feltet.»

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Silje Steinsbekk er professor og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, nestleder i studien Tidlig trygg i Trondheim – NTNU.
TtiT er en longitudinell studie av forekomst, forløp og risikofaktorer for utvikling av psykiske helseplager. Studien har også som mål å identifisere faktorer som fremmer god helseatferd (spisevaner, fysisk aktivitet, søvn) og psykososiale utvikling (eks selvfølelse). TtiT startet i 2007 og 1250 barn født i 2003/2004 ble trukket ut til å delta. Data er samlet inn annethvert år siden barna var 4 år gamle, og inkluderer spørreskjemakartlegging, intervju, observasjoner og tester hvor både deltakere, deres foreldre og lærere er informanter. Deltakerne har nå blitt 18 år gamle og den åttende datainnsamlingsbølgen avsluttes i juni 2023. Målet er å følge deltakerne godt inn i voksenlivet.

Steinsbekks forskning omhandler utvikling av helseatferd (spiseatferd, fysisk aktivitet, søvn/søvnvansker), psykisk helse, sosial mediebruk og personlighet, og hvilken betydning disse faktorene har for unges fungering. Hun leder to store forskningsprosjekt finansiert av NFR, hvorav et har som mål å identifisere prediktorer for helseatferd i overgangen fra barndom til ungdomstid og tidlig voksenalder; det andre har som mål å undersøke hvordan sosial mediebruk påvirker unges utvikling og mentale helse.