Kurs 42: Sosial mediebruk og psykisk helse hos ungdom

Det er stor bekymring i samfunnet for hvordan sosial mediebruk påvirker barn og unges psykiske helse. Men hva vet vi egentlig om sammenhengen mellom sosial mediebruk og psykisk helse hos ungdom?
Kurset tar sikte på å gi deltakerne en presentasjon av eksisterende forskning på feltet.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Silje Steinsbekk er professor og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, nestleder i studien Tidlig trygg i Trondheim – NTNU.
TtiT er en longitudinell studie av forekomst, forløp og risikofaktorer for utvikling av psykiske helseplager. Studien har også som mål å identifisere faktorer som fremmer god helseatferd (spisevaner, fysisk aktivitet, søvn) og psykososiale utvikling (eks selvfølelse). TtiT startet i 2007 og 1250 barn født i 2003/2004 ble trukket ut til å delta. Data er samlet inn annethvert år siden barna var 4 år gamle, og inkluderer spørreskjemakartlegging, intervju, observasjoner og tester hvor både deltakere, deres foreldre og lærere er informanter. Deltakerne har nå blitt 18 år gamle og den åttende datainnsamlingsbølgen avsluttes i juni 2023. Målet er å følge deltakerne godt inn i voksenlivet.

Steinsbekks forskning omhandler utvikling av helseatferd (spiseatferd, fysisk aktivitet, søvn/søvnvansker), psykisk helse, sosial mediebruk og personlighet, og hvilken betydning disse faktorene har for unges fungering. Hun leder to store forskningsprosjekt finansiert av NFR, hvorav et har som mål å identifisere prediktorer for helseatferd i overgangen fra barndom til ungdomstid og tidlig voksenalder; det andre har som mål å undersøke hvordan sosial mediebruk påvirker unges utvikling og mentale helse.