Kurs 36: På leit etter barns spor – å jobbe med pedagogisk dokumentasjon i barnehagen

Introduksjon og innføring i pedagogisk dokumentasjon som prosess og arbeidsmåte i barnehagen

I dette kurset vil du få en grundig introduksjon til å arbeide med pedagogisk dokumentasjon i barnehagen, samt inspirasjon og konkrete tips til hvordan komme i gang med og videreutvikle dette i barnehagehverdagen. Barnehageansattes forståelse av pedagogisk dokumentasjon som prosess kan variere, nettopp fordi det kan være en krevende pedagogisk praksis og måte å arbeide på. Derfor vil vi i dette kurset ta grundig for oss hva pedagogisk dokumentasjon er, og kanskje viktigere, hva det ikke er. Vi vil ha et stort fokus på hvordan barns medvirkning kan ivaretas i arbeidet med pedagogisk dokumentasjon, og komme med flere konkrete eksempler på naturlige måter som barna kan involveres i denne prosessen på. Gjennom dette kurset ønsker vi å kunne inspirere til nye måter å både forstå og bruke pedagogisk dokumentasjon på sammen med både kolleger, foresatte og barn.

Kurset er utviklet basert på forskning vi jobber med selv, kurs og foredrag vi jobber med knyttet til arbeid i Rekomp.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Lene C.H. Sirevåg har jobbet i Norge og internasjonalt med barns rettigheter og barns rett til medvirkning, og har veiledet barnehager, kommuner og skoler i arbeid med å jobbe i barneorienterte praksiser med FNs barnekonvensjon som rettesnor. Lene jobber på institutt for pedagogikk, og barnehagelærerutdanningen, og er nylig ferdig med en doktorgrad i pedagogikk. I sitt doktorgradsarbeid undersøkte hun barns demokratiske medborgerskap og hvordan ulike uttrykk for uro og forstyrrelser kan forstås som barns lek og potensielle produktive brudd som kan bidra til å skape noe nytt, bryte av og bidra til samtidige læringsprosesser i det pedagogiske arbeidet mellom pedagog og barn.

Renate Severinsen er utdannet barnehagelærer med master i pedagogikk med fokus på didaktikk og ledelse. Hennes masteroppgave tok for seg hvilke faktorer som påvirket elever ved videregående skoler sitt valg om å velge barnehagelærerutdanning eller ikke, og hun har fortsatt å være interessert i hvordan ulike rammefaktorer legger føringer både for hvordan arbeid utføres i barnehager og for hvordan det kan påvirke rekruttering til profesjonen. Hun har tidligere arbeidet som pedagogisk leder i barnehage, og er nå ansatt ved institutt for pedagogikk på UiA hvor hun underviser på barnehagelærerutdanningen.