Kurs 49: UTFORSK naturfag

KURSROM: 46 137

En praksisnær tilnærming til Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter i naturfag

I dette kurset vil kursdeltageren få anledning til å jobbe med praktiske, utforskende øvelser som kan tas direkte inn i klasserommet. Vi vil jobbe i små grupper slik at hver enkelt får mulighet til å prøve seg på flere ulike øvelser i løpet av kurset.

I tillegg til å gjennomføre øvelsene vil vi legge vekt på en god faglig forklaring slik at lærerne blir trygge i gjennomføringen av øvelsene. Vi vil også komme med forslag til drøfting i klasserommet, samt utvidelser og tilpasninger av hver øvelse. På den måten vil øvelsene være aktuelle for naturfagslærere i hele grunnskolen, og dekke kompetansemål i naturfag fra 1.- 10. trinn.

I fagfornyelsen (LK20) er Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (NPT) fremhevet som et kjerneelement i læreplanen for naturfag, men mange lærere opplever at beskrivelsen av kjerneelementet i læreplanen er uklar og lite utfyllende. Sammen med de praktiske øvelsene vil vi ta i bruk en ny nettside og en praksisnær modell som kan brukes som verktøy i undervisningen når man jobber med NPT. Modellen er utviklet av Skolelaboratoriet i naturfag.

ANTALLSBEGRENSNING: 25
PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Anne Lien. Universitetslektor. Koordinator for naturfag i lærerutdanningen. Underviser biologi som en del av naturfag i GLU 1-7/ 5-10. Jobber med en PhD i naturfagdidaktikk.
Monica Lian Svendsen. Førsteamanuensis. Underviser kjemi som en del av naturfag i GLU 1-7/ 5-10.

Begge er ansatt ved Institutt for naturvitenskapelige fag, UiA.