Kurs 44: Språkarbeid i barnehagen i et inkluderingsperspektiv

Betydningen av språk som inngang til deltakelse

I dette kurset vil betydningen av språket som tilgangskompetanse for barn i et her og nå og fremtidsrettet perspektiv løftes fram. Vi vil se nærmere på hvordan barnehagens språkarbeid kan inkludere alle barn på en god måte, og hvordan rammeplanens fagområder og arbeidsformer løftes fram i barnehagens daglige pedagogiske praksis. Språkarbeidet kan sees på som den «røde tråden» som kan skape gode pedagogiske sammenhenger for både ansatte og barn. Arbeid med språk, lesing og utforskende skriving (tidlig literacy) vil være hovedfokuset, og kurset vil være både praksisnært og forankret i forskning og teori.

Målgrupper for kurset er ansatte og ledere i barnehage, ansatte i begynneropplæringen skole og SFO.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Heidi Sandø er universitetslektor ved Nasjonal senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU). Sandø har master i barnehagekunnskap. Heidi har 20 års erfaring fra praksisfeltet, og hun har jobbet både i barnehage og skole. Sandø lager nettressurser som omhandler språkarbeid, overgangen fra barnehage til skole, barnehagens digitale praksis og godt barnehagemiljø. Hun har vært ansvarlig for å utvikle kompetanseutviklingspakken som omhandler overgangsarbeid i Språkløyper. Hun er involvert i store nasjonale satsninger innen språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Sandø har god kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid i barnehagen og skolen. Heidi har vært fast spaltist i tidsskriftet Verktøykassa. Heidi Sandø har sammen med Iris Hansson Myran skrevet bøkene Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen (2018) og Barneklare skoler eller skoleklare barn? Om overgangen fra barnehage til skole (2022). Heidi Sandø har også vært involvert i arbeidet med utvikling av ny rammeplan.