Kurs 41: SAMM-metoden: læring gjennom mestring, medvirkning og motivasjon

Elever i norsk skole skårer urovekkende lavt på motivasjon, og tilsvarende urovekkende høyt på graden av psykiske helseplager. På bakgrunn av dette ble SAMM-metoden utviklet – en femtrinnsmetode som kan hjelpe elevene til i større grad å oppleve mestring, medvirkning og motivasjon. Metoden bygger på kjent helsefremmende teori, selvbestemmelsesteori og motivasjonsteori, og er i tråd med fagfornyelsens tverrfaglige livsmestringstema. Sentralt i SAMM er tanken om at hvis elevene skal kunne oppleve indre motivasjon og en følelse av mestring, er medvirkning i eget liv nødvendig. Ved hjelp av de fem metodetrinnene identifiserer elevene hva som er viktig for dem, hvilke suksessfaktorer de har og hvilke hindringer de opplever. I tillegg utarbeider de hensiktsmessige strategier som kan hjelpe dem til å håndtere utfordringer knyttet til læring, relasjoner og ulike livshendelser. Når elevene individuelt og i fellesskap finner strategier, veier og muligheter for mestring, vil de kunne oppleve økt grad av indre motivasjon, selvanerkjennelse og gleden over egne seiere. Kurset inneholder en grundig innføring i hvordan femtrinnsmetoden kan gjennomføres i ulike elevgrupper, kombinert med relevant teori og praksisnære eksempler hentet fra klasserommet.

Påmeldingsfrist: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Gerd Martina Langeland:  Lektor, Lillesand vgs. Metodegrunnlegger SAMM og Prosjektleder SAMM vgs