Kurs 51: Utforsking, samarbeid og engasjement i matematikk og norsk

KURSROM: 46 216

Visste du at verbet «å utforske» det mest brukte i læreplanene i fag i LK20?

På kurset viser vi deg hvordan utforsking er en sentral inngang til læring, og hvordan elevaktive arbeidsformer, samarbeid, kommunikasjon i arbeidet kan skape engasjement og dybdelæring i fagene matematikk og norsk. Kjerneelementene i den nye planen i matematikk beskriver sentrale matematiske prosesser. En betingelse for dybdelæring er at elevene i læringsarbeidet møter ulike oppgavetyper og aktiviteter som støtter disse matematiske prosessene. Et felles punkt for prosessene er at elevene får utforske, samarbeide og kommunisere, der de får beskrive løsninger og metoder, begrunne, argumentere og forklare – i par, i små grupper og i hel klasse. Matematikkdelen av kurset vil være rettet mot gode matematiske samtaler innenfor ulike oppgavetyper med elever på barnetrinnet. Kjerneelementene og kompetansemålene i den nye læreplanen i norsk beskriver elever som skal bruke språket sitt aktivt for å utforske, samarbeide og lære. I norskdelen av kurset viser vi deg hvordan du gjennom arbeid med tekster og språk kan skape en utforskende, leken og aktiv tilnærming til norskfaget. Kurset vil ha eksempler fra læreverkene Multi 1-7 og Salto 1-7, men det er ingen forutsetning at du bruker disse læreverkene for å delta.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Kari Kolbjørnsen Bjerke er lærebokforfatter i norsk og prosjektleder ved Senter for livslang læring på Høgskolen i Innlandet.
Mona Røsseland er lærebokforfatter i matematikk og førsteamanuensis ved institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet.