Kurs 41: Tenkende klasserom i matematikk

I læreplanen for matematikk er det fokus på at elevene skal utforske, resonnere og argumentere. I dette kurset vil vi se på oppgavetyper og arbeidsmetoder som legger til rette for at elevene skal være aktive «tenkere» i matematikktimene. Hvilke oppgavetyper kan vi bruke? Hvordan kan vi arbeide med disse i klasserommet? Vi vil blant presentere og diskutere bruk av strategideling, stasjonsundervisning og vertikale tavler.
Oppgavene vi ser på vil være hentet fra ulike temaer på mellomtrinnet, blant annet prosentregning, brøk og algebraisk tenkning.
Kurset er rettet mot lærere på mellomtrinnet, men kan også være nyttig for lærere på 1.-4. trinn. Metodikken kan også være relevant for 8.-10.trinn og yrkesfag på VGO.

PÅMELDINGSINFO
Påmeldingsfrist: 4. september
Antallsbegrensning: 24 deltakere

Håkon Raustøl er universitetslektor ved Universitet i Agder. Han underviser matematikk på GLU 1-7 og matematikkdidaktikk på Lektor 8-13. Han har flere års erfaring fra undervisning i videregående skolen.

Kjetil Damsgaard er universitetslektor ved Universitet i Agder. Han underviser matematikk ved lærerutdanningen. Han har mange års erfaring fra undervisning i videregående skole.