Kurs 11: Elever som strever med matematikk

I dette kurset er det spesielt fokus på de elevene som strever med matematikken. Også elever som presterer lavt, skal ha mulighet til å utvikle sin kompetanse innenfor kjerneelementene i matematikkfaget som er beskrevet i LK20. Dette krever en bevisst lærer med kunnskap om både elevgruppen og mulige didaktiske grep.
I dette kurset vil deltagerne få noe informasjon om ulike kjennetegn ved elever som presterer lavt, samt praktiske opplegg der man ivaretar disse elevene i en klasseromssituasjon i matematikk. Deltagerne vil også få vite mer om hvor de kan finne videre informasjon og utvikle sin og kollegaers kompetanse innenfor feltet.
Målet er at deltagerne på kurset skal sitte igjen med en større forståelse av elevgruppens kompleksitet, samt kunnskap om å kunne orientere seg videre for å tilrettelegge for disse elevene med hensyn på den nye læreplanen.
Aktiviteter og opplegg vil være rettet mot mellomtrinn og ungdomstrinn, men det kan være lærerikt også for lærere på andre nivå.

PÅMELDINGSFRIST: 6. september
ANTALLSBEGRENSNING: 30

Linda G. Opheim er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitet i Agder. Hun underviser på lærerutdanningen, deriblant om matematikkvansker på studiet for spesialpedagogikk. Det er viktig for henne å samarbeide med skoler og lærere, og sammen lære og utvikle matematikkdidaktikken som fagfelt. Hun er derfor stadig involvert i utviklingsprosjekter sammen med skoler. Det siste året har hun også gjort noe arbeid for Udir i forbindelse med skriftlig vurdering i matematikk og den nye læreplanen.