Kurs 07: Den russiske imperiemakten og dagens krig i Ukraina

KURSROM: 46 277

Hvorfor Russland aldri ble et demokrati
De fleste europeiske land utviklet gjennom middelalderen og moderne tid maktorganer som til en viss grad var i stand til å balansere konge- eller fyrstemakten. Dette er basis for vår tids parlamenter og vårt parlamentariske demokrati. Noen tilsvarende utvikling skjedde aldri på russisk jord. Der styrte fyrsten – enten han bar tittelen storfyrste, tsar eller keiser – uten noen andre maktorganer ved siden av seg. Den russiske Makten ble eneveldig. Herskeren ble autokrat – en person som kun var ansvarlig overfor seg selv og Gud, ikke overfor landets innbyggere. Denne tunge arven bærer Russland fortsatt i dag.

Ukraina – 500 års kamp for frihet
Mens det i Moskva-staten i seinmiddelalderen og mot moderne tid vokste fram et autokrati, var utviklingen på ukrainsk jord helt annerledes. På 1400-tallet slo de frie kosakkene seg ned på det ukrainske steppelandet. Kosakkene var ikke underlagt noen eneveldig fyrste, men styrte seg selv. Siden kom Ukraina under kontroll av den polsk-litauiske adelsrepublikken, som heller ikke var noe enevelde. Helt fram til vår tid har denne demokratiske tradisjonen overlevd på ukrainsk jord. At Russland og Ukraina har hatt ulike politiske tradisjoner, er grunnlaget for og årsaken til dagens bitre krig.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Halvor Tjønn er forfatter og journalist. Han har skrevet flere bøker om russisk og ukrainsk historie. Han har vært Aftenpostens korrespondent i Moskva i tre ulike perioder fra Gorbatsjov til Putin.