Kurs 05: Estetiske uttrykk skapt i lek med materialer, kropp og rom

På dette kurset skal vi sammen gå inn i kollektive skapende prosesser der vi utforsker og eksperimenterer med ulike teknikker og materialer. Vi vil blant annet arbeide med materialene papir, tekstil og garn og utforske gjennom teknikker som tegne, prikke, rive, veve og flette. Vi vil undersøke hvordan nye estetiske uttrykk og opplevelser kan oppstå gjennom å skape med rom og kropp. Kursets innhold er blitt til i et møte mellom fagene kunst og håndverk og drama.

Kursets innhold har overføringsverdi til arbeid med barn i barnehage og i grunnskolen trinn 1-4. Ifølge Rammeplan for barnehagen skal barna skal få være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. Det skal legges til rette for utforskning, fordypning og progresjon. Barna skal ha tilgang til rom, ting og materialer som støtter opp om deres estetiske uttrykksformer og få oppleve estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom. Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 sier at elevene på de laveste trinn skal undersøke egenskaper ved materialer og få varierte sanseerfaringer gjennom praktisk utforskning. I overordner del står det at elevene skal få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang, og at lek er helt nødvendig.

Kursholderne vil også dele erfaringer fra pågående forskning på tverrfaglig og kollektiv tilnærming til kunstfagene drama og kunst og håndverk.

Antallsbegrensning: 20 deltakere
Påmeldingsfrist: 4. september

Anne-Mette Liene er førstelektor ved Fakultet for kunstfag/ Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder. Hun er utdannet førskolelærer og musikkterapeut, og har teaterutdannelse fra Ecole Jaques Lecoq. Hun underviser i drama i barnehagelærerutdanningen, og har bred erfaring med tverrfaglige prosjekter som retter seg mot barn.

Monica Klungland er førsteamanuensis ved Fakultet for kunstfag/ Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder. Hun er utdannet førskolelærer med videreutdanning i norsk og kunst og håndverk og har flere års erfaring som lærer på trinn 1-7 i grunnskolen. Hun har master i kunstfag og doktorgrad i kunstfagdidaktikk med fokus på materiell-kollektiv praksis, og underviser forming i barnehagelærerutdanningen og kunst og håndverk i grunnskolelærerutdanningen på UiA.